Pölynkoostumusanalyysi on pyyhintämenetelmä joka soveltuu hiukkasmaisten epäpuhtauksien tutkimiseen pinnoilta.

Pölynkoostumustutkimus on mikroskooppinen tutkimus. Tutkimuksella selvitetään tutkittavan tilan tasopinnoille laskeutuneiden hiukkasmaisten epäpuhtauksien koostumusta ja määrää. Analyysi antaa viitteitä sisäympäristön olosuhteista nykyhetken ja edellisen siivousajankohdan välillä. Näytteenotolle onkin usein parasta pyrkiä valitsemaan ajankohta säännölliset siivoukset huomioiden.

Pöly sisätiloissa

Sisätiloista voidaan havaita seuraavia pölyjä: tavanomainen huonepöly, karkea ulkoilmapöly, teolliset mineraalikuidut, rakennusmateriaalipöly, puupöly, metallipöly, homeitiöt (ilman lajimääritystä) sekä orgaaniset pölyt.

Tavanomainen huonepöly koostuu pääsääntöisesti kolmesta hiukkastyypistä: paperikuiduista, tekstiilikuiduista sekä hilsehiukkasista. Mitä enemmän tilassa vietetään aikaa sitä vähemmän muita kuin huonepölyn hiukkasia kyseisen tilan pölyn tulisi sisältää. 

Muiden pölyjen, kuten karkean ulkoilmapölyn tai rakennusmateriaalipölyn esiintyminen sisäympäristössä antaa viitettä mm. suunnittelemattomista ilman vuotovirtauksista, suodatuksen puutteista. Hienojakoinen ulkoilmapöly on tuloilmakanaviston pölynkoostumukselle normaalia, mutta mikäli havaittu ulkoilmapöly on kovin karkeaa, voi se viitata suodatuksen ongelmaan tai tuloilman ohivirtaukseen.

Pölynkoostumustutkimus

Pölynkoostumusanalyysillä pystytään havaitsemaan melko kattavasti hiukkastyyppien esiintyminen näytteessä.  

Kunkin hiukkastyypin osuus näytteessä arvioidaan silmämääräisesti kolmiportaisella asteikolla (sisältää vähäisiä määriä/sisältää kohtalaisesti/sisältää runsaasti). Poikkeuksen tekee teolliset mineraalikuidut, joiden osuus on arvioitu painoprosentteina.

CASE: Pölynkoostumusanalyysi liikehuoneistossa

Esimerkkikohteessa otettiin neljä (4) pyyhintäpölynäytettä Minigrip-menetelmällä. Kaksi (2) näytettä otettiin myymälätila etu- ja takaosasta, yksi (1) varastotilan takatilasta sekä yksi (1) näyte myymälätilan etuosan IV-kanavasta. Näytteet otettiin 1 litran pusseihin.

Laboratoriossa pölyhiukkaset tunnistettiin ulkomuodon ja/tai alkuainekoostumuksen (SEM/EDS) perusteella. Näytteessä havaittujen pölyhiukkasten pitoisuudet ilmoitetaan kolmiasteisella asteikolla perustuen silmämääräiseen arvioon: sisältää vähäisiä määriä (+), sisältää kohtalaisesti (++), sisältää runsaasti (+++). Teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet ilmoitettiin painoprosentteina.

Analyysituloksen perusteella kohteessa esiintyi runsaasti tavanomaisen huonepölyn lisäksi vähäisiä määriä karkeaa ulkoilmapölyä sekä orgaanista pölyä. Teollisia mineraalikuituja esiintyi normaalin taustapitoisuuden verran. Näytteessä esiintyi myös tunnistamatonta orgaanista pölyä.

Näytteissä esiintyi teollisia mineraalikuituja < 1 p-% (lasivillaa, lasikuitua). Huoneilmassa olevat teolliset mineraalikuidut voivat heikentää koettua sisäilmaa. Kuitulähteenä saattaa toimia esim. akustiikkavillalevyt (reunaleikkaukset maalaamattomia tai levypinnat ovat rikkonaisia), ympäröivien rakenteiden epätiiveydestä johtuvat ilmavuodot lämmöneristeet kuitulähteenä). Kuitujen sekä orgaanisen pölyn lähteet tulee selvittää.

Analyysitulosten perusteella suositeltiin tarkastamaan perussiivouksen taso sekä tekemään kartoitus IV-järjestelmään. Siinä IV-järjestelmän toimintakunto, sen riittävys sekä puhtaus kartoitettiin.

Lue myös miten tutkitaan formaldehydiä vesivahinkokohteessa.