Muutamissa kouluissa ja päiväkodeissa on menossa jatkuvatoiminen paine-eromittaus rakennuksen sisäilman ja ulkoilman välillä. Mittauksilla pyritään selvittämään rakennuksen mahdollinen ali- ja ylipaineisuus sekä havainnoimaan mahdollisia painesuhteen voimakkaita vaihteluja.

Rakennuksen vaipan ja sisäisten rakenteiden yli vaikuttavat paine-erot sekä ilmanvaihto ovat yhä suuremmassa asemassa koetun sisäilman laadun kannalta.

Rakennuksen ylipaineisuus vaikuttaa mm. vuotoilmavirran suuntaan ja huoneilman kosteuden tiivistymisriskiin pinnoilla tai rakenteissa.

Jos rakennus on ylipaineinen ulkoilmaan nähden ilmanvaihdon toiminnasta johtuen, tulee ylipaineen syy selvittää ja ilmanvaihtoa tasapainottaa.

Alipaineen vaikutuksesta ilmaa virtaa ulkoa sisälle, sisältä ulos ja tilasta toiseen. Ilman mukana voi liikkua myös epäpuhtauksia, hiukkasia sekä hajuja, joita pyritään poistamaan ilmanvaihdon avulla.

Asumisterveysasetuksen (545/2016) mukaan, paine-eron alittaessa -15 Pa, on syy selvitettävä. Suuri alipaine ulkovaipan yli merkitsee sitä, että korvausilmaa virtaa tilaan hallitsemattomasti rakennuksen vaipan epätiiveyskohtien kautta. Lämmityskaudella se tarkoittaa kylmän ilman virtaamista sisätiloihin, joka aiheuttaa ylimääräistä lämmitysenergiantarvetta. Hallitsematon korvausilman virtaus saattaa aiheuttaa myös rakenteista peräisin olevien epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan.

Ulkolämpötilan vuorokautinen vaihtelun pieneneminen saa aikaa sen, että terminen paine-ero ei aiheuta suuria paineenvaihteluita. Ulkoilman kylmetessä tasaisesti, paine-ero muuttuu lähes suoraan verrannollisesti ulkoilman lämpötilaan.

Esimerkkien koulu- ja päiväkotikohteessa paine-eroa mitataan asentamalla paine-eroletku ulkoseinään poratun reiän kautta ulkoilmaan. Havaintopisteitä kummassakin kohteessa on viisi (5) eri puolilla rakennusta sekä eri ilmansuuntiin.

Havaintojen perusteella tarkasteluajankohtana koulukohteessa sisä- ja ulkoilman painesuhteet olivat tavanomaiset, eli olivat hieman alipaineiset, yksittäisiä painevaihteluita lukuun ottamatta ja vastaavasti päiväkotikohteessa tarkasteluajankohtana painesuhteet olivat hetkittäinen käytön aikana korkealla tasolla.

Tutkimuksen yhteydessä ei ole selvitetty ilmanvaihdon eikä rakennusautomaation toimintaa. Ilmanvaihdon täysi- ja osatehoasetuksilla sekä erillispoistoilla on vaikutus rakennuksen painesuhteisiin.


Kuvaaja 1. Koulun opetustilan painesuhteet tarkastelujakson aikana 29.10.- 19.11.

Opetustilan painesuhteet ovat hyvällä tasolla.

Kuvaaja 2. Päiväkodin ryhmähuoneen painesuhteet tarkasteluhetken aikana.

Ryhmähuoneessa on havaittavissa hetkellisesti korkeat ylipaineet päivän aikana. Havainnon perusteella poistoilmanvaihtoa säätävä IMS-järjestelmä ei seuraa tuloilmanvaihtoa säätävää IMS-järjestelmää. Tavoitteena on, että tilan painesuhteet säilyisivät koko ajan säädetyllä tasolla. Nyt tämä tavoite ei nyt toteudu.

Paine-eromittaus myös teillä Loopshoren suorittamana. Kysy lisää!