ITEA GenerIoT-tutkimushankkeessa selvitetään, millaisilla ratkaisuilla tuulivoimalan kuntoa, toimintaa, ylläpitoa ja huoltoa voidaan parantaa. Loopshore Oy toimii hankkeessa IoT-teknologian asiantuntijana.

Tuulivoimalan ennakoiva huolto lisää käyttövarmuutta

Kansainvälisessä hankkeessa (Generating and Deploying Lightweight, Secure and Zero-overhead Software for Multipurpose IoT Devices)  tutkitaan mm. miten tuulivoimaloiden ennakoiva huolto onnistuisi IoT-teknologiaa hyödyntämällä haastavissa olosuhteissa nykyistä paremmin.

Tuulivoimaloiden kustannustehokkaan huollon haasteena on usein mm. hankalasti saavutettava sijainti.

Tavoitteena on että tuulivoimalan käyttövarmuus paranee ja kunnossapitotoiminta helpottuu. Tuulivoimalat ovat osin hankalasti saavutettavissa ja maantieteellisesti hajallaan. Yhtenä tavoitteena on selvittää, millä tavoin tuulivoimaloiden säännölliset tarkastukset voitaisiin suorittaa kustannustehokkaasti, mahdollisesti kokonaan ilman fyysistä käyntiä kohteissa.

Ennakoinnilla ja ainoastaan tarpeen mukaan tehtävillä huoltokäynneillä pyritään hallitsemaan ylläpitokustannuksia kokonaisuutena sekä pidentämään voimaloiden elinkaarta. Tuulivoimaloiden elinkaaren pidentyminen on taas kokonaistalouden kannalta merkittävä asia.

Olosuhteet Suomessa haastavat tuulivoimalan rakenteita

Suomalaiset tuulivoimalat toimivat ympäri vuoden vaativissa olosuhteissa. Korkeisiin rakennelmiin kohdistuva rasitus vaihtelee vuodenajan ja voimalan sijainnin mukaan paljon. Hankkeessa analysoidaan mm. betonirakenteiden kuntoa ja kestävyyttä näissä ääriolosuhteissa Suomessa. 

Betonirakenteisiin kohdistuva tutkimus tästä näkökulmasta on uutta, mutta juuri voimaloiden rakenteiden keston, oletetaan olevan oleellinen tekijä tuulivoimaloiden vanhetessa.

Loophsore toimii hankkeessa asiantuntijana IoT-teknologian osalta Granlund Oy:n kumppanina.

Loopshoren tutkimuksen keskiössä osittaispurkaus

Loopshore keskittyy hankkeessa erityisesti mittaroimaan osittaispurkauksia. Eristeissä tapahtuvat muutokset vapauttavat sähköenergiaa ja tuottavat materiaalin läpi leviävän paineaallon joka taas muuntuu ääneksi. Osittaispurkaus on tapahtumasarja, jonka oletetaan indikoivan tulevia isompia muutoksia. Osittaispurkauksia keskeytyksettä havainnoimalla, pyritään lisäämään ennakoitavuutta ja huomaamaan mm. virheitä ja heikkouksia rakenteissa.

Hankkeen avulla pyritään siis takaamaan mm. tuulivoimalan turvallinen käyttö ja jatkuva tuulivoiman tuotanto. Tuloksia tullaan hyödyntämään myös kansainvälisesti. 

Tuulivoima on melko uusi, nopeasti kasvava toimiala, joten mahdollisuuksia auttaa tuulivoimatoimijoita mm. näillä uusilla teknologiayhdistelmillä on vielä paljon.

Tuulivoimapuistojen yleistyessä hanke on äärimmäisen ajankohtainen. Tutkimuksen tulokset valmistuvat vuoden 2025 aikana mutta niitä päästään testaamaan käytännössä jo aiemmin hankkeen edetessä.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä meihin.

Opi lisää osittaispurkauksista.